مؤسسه آموزش عالی بهار حامی برگزاری کنگره مشترک هوش محاسباتی


از فرهیختگان ، اساتید و دانشجویان گرامی جهت شرکت در این رویداد علمی دعوت به حضور می نماید.

کنگره مشترک هوش محاسباتی