قابل توجه دانشجویان گرامی
۱- با توجه به ارزیابی آموزش مؤسسه، دروسی که مطابق استاندارد اجرا نشده است، ناتمام تلقی شده و پس از پایان امتحانات ادامه خواهد یافت.
۲- با توجه به گزارش دریافتی از اساتید و فرایند ارزیابی امتحان، حداکثر دروس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. (تنها تعداد محدودی از دروس که ارزیابی مناسبی در طول ترم انجام نشده است به صورت حضوری برگزار می‌گردد.)
برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸