قابل توجه دانش آموختگان
- با توجه به شروع امتحانات پایان ترم واحد فارغ التحصیلی در روز های شنبه و سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ و ۹۹/۰۴/۱۷ پاسخگو می باشد . قبل از مراجعه حضوری با این واحد هماهنگ فرمائید.