آگهی پرداخت شهریه دانشجویان در تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

به اطـلاع می رساند جهت شرکت در انتخـاب واحـد تـرم تابسـتانی، لازم است علی الحساب مبلـغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال (شـش میلیـون ریال) از طریق پرداخت الکتـرونیکی از پورتال خود تا قبـل از شـروع انتخاب واحد یعنی تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ واریـز نماییـد.
لازم به ذکر است که باقیمانده بدهـی ترم جـاری را می بایست تسـویه کرده باشید.
باتشکر
امـور مالی

۱۳۹۹/۰۴/۲۳