کسب مقام دوم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد۱۳۹۷

مؤسسه آموزش عالی بهار در بین مؤسسات و دانشگاه های غیردولتی-غیرانتفاعی مشهد در سال قبل طبق آمار سازمان سنجش آموزش کشور موفق به مقام دوم قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد شده است.
کسب مقام سوم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۶
کسب مقام دوم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد۱۳۹۵
کسب مقام چهارم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ آمار قبولی ارشد 97