ثبت نام کارنامه سلامت دانشجویان از طریق پرتال سامانه سجاد

دانشجویان می بایست جهت اجرای الکترونیکی کارنامه سلامت از طریق "سامانه سجاد" به آدرس :
کارنامه سلامت
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
از تاریخ ۱۵ شهریور ماه تا ۱۵ آبان ماه مراجعه و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.
در غیراینصورت تایید انتخاب واحد نیمسال اول۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مشکل مواجه خواهد شد.