۷ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۱۰ شهریور ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه مهمانی در تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

آگهی پرداخت شهریه نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ دی ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آگهی پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد تابستان ۹۷-۱۳۹۶

۲۴ دی ۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶