۲۴ دی ۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

تخفیف ۵۰ درصد شهریه ثابت برای انتخاب اول