بازدید از سازمان بازیافت شهرداری به مناسبت هفته محیط زیست