ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد - نمای شب