۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند 96

برگزاری مراسم رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند ۹۶

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند 96

برگزاری مراسم رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند ۹۶

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند 96

برگزاری مراسم رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند ۹۶

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند 96

برگزاری مراسم رنگ آمیزی مزار شهدا در اسفند ۹۶

۵ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - انتخابات ریاست جمهوری

تریبون آزاد

۵ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - انتخابات ریاست جمهوری

تریبون آزاد

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور