۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - عزاداری محرم

عزاداری محرم

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - عزاداری محرم

عزاداری محرم

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - عزاداری محرم

عزاداری محرم

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - عزاداری محرم

عزاداری محرم

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - عزاداری محرم

عزاداری محرم

۴ آبان ۱۳۹۶
بسیج دانشجویی - راهیان نور

اردوی راهیان نور