۱۵ مهر ۱۳۹۶

بازدید علمی از نیروگاه برق مشهد

۱۵ مهر ۱۳۹۶

سخنرانی دکتر همتیان در هفته پژوهش ۱۳۹۵

۱۵ مهر ۱۳۹۶

تقدیر از دکتر پیش بین در هفته پژوهش ۱۳۹۵

۱۵ مهر ۱۳۹۶
سخنرانی دکتر اکبرزاده در هفته پژوهش 1395

سخنرانی دکتر اکبرزاده در هفته پژوهش ۱۳۹۵

۱۵ مهر ۱۳۹۶
غبارروبی از مزار شهدا در بهشت رضا

غبارروبی از مزار شهدا در بهشت رضا

۱۵ مهر ۱۳۹۶

کمیته IEEE

۱۵ مهر ۱۳۹۶

کانون تئاتر

۱۵ مهر ۱۳۹۶
جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

۱۵ مهر ۱۳۹۶

بازدید از سازمان بازیافت به مناسبت هفته محیط زیست ۲

۱۵ مهر ۱۳۹۶

بازدید از سازمان بازیافت به مناسبت هفته محیط زیست ۱