۱۵ مهر ۱۳۹۶
دیدار با روشندلان

دیدار با روشندلان

۱۵ مهر ۱۳۹۶
جشن فارغ التحصیلی 1395

جشن فارغ التحصیلی سال ۱۳۹۵

۲ شهریور ۱۳۹۶
کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد

کتابخانه

۲ شهریور ۱۳۹۶
آزمایشگاه کامپیوتر موسسه آموزش عالی بهار مشهد

سایت کامپیوتر

۲ شهریور ۱۳۹۶
کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد

کتابخانه

۲ شهریور ۱۳۹۶
آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد

آزمایشگاه

۲ شهریور ۱۳۹۶
کلاس درس موسسه آموزش عالی بهار مشهد

کلاس درس

۲ شهریور ۱۳۹۶
آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد

آزمایشگاه

۲ شهریور ۱۳۹۶
ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد

نمای ساختمان مرکزی مؤسسه بهار

۲ شهریور ۱۳۹۶
واحد آموزش موسسه آموزش عالی بهار مشهد

اداره آموزش