۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل

۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل

۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل

۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل

۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل

۱۰ آبان ۱۳۹۶
سمینار بهینه‌سازی و کنترل

سمینار بهینه‌سازی و کنترل