۲۴ بهمن ۱۳۹۶
برگزاری مراسم سه‌شنبه مهدوی

سه‌شنبه مهدوی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سال 96

بازدید از حرم مطهر رضوی در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان در سال 96

بازدید از خانه سالمندان در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان در سال 96

بازدید از خانه سالمندان در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان در سال 96

بازدید از خانه سالمندان در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
برپایی خیمه محرم در سال 96

برپایی خیمه محرم در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
برپایی خیمه محرم در سال 96

برپایی خیمه محرم در سال ۹۶

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
برپایی خیمه محرم در سال 96

برپایی خیمه محرم در سال ۹۶