۲۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری هفته قرآن و دانشگاه

برگزاری هفته قرآن و دانشگاه

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

بازدید از نمایشگاه مفهومی زیارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جشن اعیاد شعبانیه

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه