۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید آسایشگاه شهید فیاض بخش

بازدید از آسایشگاه معلولین فیاض بخش

۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید از دپارتمان جراحی قلب

بازدید از دپارتمان جراحی قلب

۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان

بازدید از خانه سالمندان

۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازدید از خانه سالمندان

بازدید از خانه سالمندان

۱۰ آبان ۱۳۹۶
برگزاری جشن نیمه شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان

۱۰ آبان ۱۳۹۶
برگزاری جشن نیمه شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان

۱۰ آبان ۱۳۹۶
برگزاری جشن نیمه شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان

۱۰ آبان ۱۳۹۶
برگزاری جشن نیمه شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان