۲۱ مرداد ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی مشاوره شغلی – تحصیلی

کارگاه آموزشی مشاوره شغلی– تحصیلی

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش اعتیاد به همین سادگی

همایش “اعتیاد به همین سادگی”

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش اعتیاد به همین سادگی

همایش “اعتیاد به همین سادگی”

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش اعتیاد به همین سادگی

همایش “اعتیاد به همین سادگی”

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش اعتیاد به همین سادگی

همایش “اعتیاد به همین سادگی”

۵ آبان ۱۳۹۶
اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

۵ آبان ۱۳۹۶
اردو جهت آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات توسط روانشناس

اردوی آمادگی روحی دانشجویان در بازه امتحانات

۵ آبان ۱۳۹۶
کارگاه سبک حل مسئله

کارگاه سبک حل مسئله

۵ آبان ۱۳۹۶
کارگاه سبک حل مسئله

کارگاه سبک حل مسئله

۵ آبان ۱۳۹۶
کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت های زندگی